مراکز علمی و پژوهشی

هم‌اکنون 105 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

چاپ اولین شماره فصلنامه پژوهشنامه مهدویت

اولین شماره فصلنامه» پژوهشنامه مهدویت « توسط انجمن علمی مهدویت حوزه در بهار سال 95 به چاپ رسید.

دسترسی به این بخش تنها برای اعضای مرتبط با ‌
انجمن علمی مهدویت حوزه علمیه
ممکن می‌باشد!

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
02532901579
بلوار جمهوری، کوچه2، فرعی سمت چپ، ساختمان انجمن‌های علمی حوزه، طبقه دوم
پیامک
30001366